Monitoring Środowiska Wytwarzania

W tym obszarze oferujemy dwa rozwiązania o różnym poziomie funkcjonalności: Moduł Monitorowanie Środowiska Wytwarzania oraz Platformę Monitorowania Środowiska Wytwarzania

Moduł Monitorowanie Środowiska Wytwarzania
Narzędzie dedykowane do wykonywania analiz na podstawie przygotowywanych indywidualnie zestawów danych.

Program, realizuje poniżej przedstawione funkcjonalności:

 • Dokonuje wstępnej oceny rozkładu analizowanej próbki danych i na podstawie uzyskanych wyników sugeruje użytkownikowi wybór odpowiedniej ścieżki analiz.
 • Zawiera kompletny zestaw wystandaryzowanych metod analizy statystycznej, które pozwalają na :
  • prezentację wyników w formie tabelarycznej i/lub graficznej,
  • wiarygodną ocenę stabilności systemu,
  • ocenę występujących trendów.
 • Użytkownik otrzymuje kompletny raport w postaci pliku MS Word ograniczając nakład pracy do niezbędnego minimum.

Platforma Monitorowania środowiska Wytwarzania
System ten wykorzystywany jest do gromadzenia, zarządzania i statystycznej analizy danych zbieranych podczas kontroli krytycznych obszarów wytwarzania. Oprogramowanie umożliwia tworzenie planów kontroli i harmonogramowanie badań środowiska wytwarzania, zapewnia kontrolę nad wprowadzaniem, dostępem i przechowywaniem danych, umożliwia standaryzację przeprowadzanych analiz statystycznych i interpretację wyników oraz pozwala na automatyczne raportowanie złożonych analiz w formie tabelarycznej i/lub graficznej, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładu pracy do niezbędnego minimum.
Podstawowe Funkcjonalności

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE
 • Tworzenie planów kontroli środowiska wytwarzania
 • Harmonogramowanie badań środowiska wytwarzania na dany tydzień/miesiąc/rok
 • Tworzenie raportu badań środowiska wytwarzania zaplanowanych na dany tydzień/miesiąc/rok
 • Automatyczna notyfikacja o zbliżających się terminach poboru prób
BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH
 • Integracja wszystkich danych kontroli środowiska w centralnej bazie danych
 • Gromadzenie wyników dla różnych instalacji, klas czystości, pomieszczeń, parametrów
 • Weryfikacja poprawności danych podczas wprowadzania ich do bazy danych
 • Zarządzanie poziomami i prawami dostępu ze śledzeniem i rejestracją zmian w bazie danych
STANDARYZACJA ANALIZ i RAPORTOWANIA
 • Szacowanie limitów kontrolnych za pomocą parametrycznych i nieparametrycznych modeli
 • Ocena występowania trendów, sezonowości, wyników OOT dla monitorowanych parametrów
 • Analizy przekrojowe parametru w funkcji czasu i elementów instalacji
 • Tworzenie standardowych raportów analizy statystycznej
DOSTĘPNOŚĆ
 • Dostępność wyników analizy statystycznej dla personelu kluczowego
 • Łatwe i intuicyjne wyszukiwanie danych monitoringu
 • Bieżące monitorowanie wyników badań monitoringu środowiska
 • Bieżące monitorowanie stanu realizacji zaplanowanych badań monitoringu środowiska

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów