Jakość

Jednym z podstawowych celów Farmaceutycznego Systemu Jakości wg ICH Q10 jest zbudowanie skutecznego programu monitorowania jakości produktu i działania procesu w celu zbierania danych/informacji, efektywnego przekształcenia ich na wiedzę o jakości produktu i działaniu procesu oraz ciągłego doskonalenia jakości w trakcie cyklu życia produktu. Statystyczne metody analizy danych stosowane na poszczególnych etapach cyklu życia produktu pozwalają na zbudowanie zintegrowanego, usystematyzowanego podejścia do zbierania, analizowania, przechowywania i udostępniania informacji/danych związanych z produktami, procesami wytwarzania i komponentami. Skomputeryzowane systemy zarządzania informacją mogą ułatwić automatyzację gromadzenia danych, standaryzację wykonywanych analiz statystycznych i dostępność zdobytej wiedzy.