Statystyka w farmacji – przegląd metod zarządzania ryzykiem i analizy danych

Opis szkolenia: Metody zarządzania ryzykiem oraz statystyczne metody analizy danych stosowane na poszczególnych etapach cyklu życia produktu pozwalają na zbudowanie zintegrowanego, usystematyzowanego podejścia do zbierania, analizowania, przechowywania i udostępniania informacji / danych związanych z produktami, procesami wytwarzania i komponentami. Narzędzia zarządzania ryzykiem jakości umożliwiają identyfikację obszarów stwarzających największe ryzyko dla jakości produktu, a wynikających z braku wiedzy o produkcie i procesie. Narzędzia statystycznej analizy danych pozwalają na identyfikację i kontrolę źródeł zmienności oraz przekształcenie informacji na wiedzę i poznanie procesu.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi, łatwymi w użyciu metodami analizy ryzyka i statystycznymi metodami analizy danych w monitorowaniu produkcji. Kurs łączy praktyczną znajomość specyficznych zagadnień dotyczących przemysłu farmaceutycznego ze znajomością metod analizy ryzyka i analizy danych, które prezentowane są w oparciu o dane pochodzące z tej branży. Poszczególne zagadnienia będą wstępnie omawiane teoretycznie, a następnie rozwijane w formie ćwiczeń. Uczestnicy po kursie będą w stanie samodzielnie zaproponować odpowiednie techniki analizy ryzyka, wizualizacji i statystycznej oceny danych w cyklu życia produktu.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Program szkolenia

1.Zastosowanie metod analizy ryzyka i statystycznych metod analizy danych w obszarach:
 • walidacji procesu, ciągłej weryfikacji procesu,
 • okresowego przeglądu produktu,
 • oceny badań stabilności produktu,
 • monitorowania środowiska wytwarzania,
 • oceny wyników poza limitem OOS / poza trendem OOT.
2.Metody analizy danych – omówienie wraz z przykładami:
 • Statystyki opisowe
 • Wykres przebiegu
 • Karta kontrolna ruchomego rozstępu
 • Karta kontrolna wartości średniej / rozstępu / odchylenia standardowego
 • Karat kontrolna CUSUM/ EWMA
 • Analiza zdolności procesu
 • Statystyczne plany odbiorcze
3.Metody analizy ryzyka – omówienie wraz z przykładami:
 • Podstawowe definicje
 • Założenia zarządzania ryzykiem
 • Wprowadzenie zarządzania ryzykiem
 • Ocena ryzyka
 • Sterowanie ryzykiem
 • Przegląd zarządzania ryzykiem
 • Komunikacja w zarządzaniu ryzykiem
 • Heurystyka w zarządzaniu ryzykiem
 • Analiza drzewa błędów
 • Diagram przyczynowo-skutkowy
 • Ocena krytyczności wpływu na jakość
 • Hierarchizacja i klasyfikacja ryzyka (RRF)
 • Wstępna analiza zagrożeń (PHA)
 • Analiza zagrożeń i zdolności działania (HAZOP)
 • Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA)
 • Analiza zagrożeń i kontrola punktów krytycznych (HACCP)

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów