Wyznaczanie niepewności pomiaru

Opis szkolenia: Ocena dokładności wyników otrzymywanych z urządzeń pomiarowych jest ważnym zadaniem stojącym przed pracownikami laboratoriów przy opracowaniu rezultatów badań. Wśród trudności stojących na drodze do poprawnego szacowania niepewności pomiarów są takie zagadnienia jak: identyfikacja źródeł niepewności, przypisanie im odpowiedniego sposobu obliczania na podstawie dostępnych danych, a także sama realizacja obliczeń z wykorzystaniem prawa propagacji błędu. Celem szkolenia jest uporządkowane przedstawienie współczesnej metodyki obliczania niepewności pomiaru w oparciu o Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – dokument Międzynarodowego Biura Miar i Wag będący obecnie standardem i punktem odniesienia dla norm ISO i innych regulacji. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne implikacje wspomnianego dokumentu – metody obliczeniowe oraz procedura opracowania wyników pomiarów, od sformułowania modelu pomiaru do raportowania. Integralną częścią szkolenia jest praca z programem Wyznaczanie niepewności pomiaru wchodzącego w skład Zestawu laboratoryjnego StatSoft, który znacząco upraszcza realizację obliczeń i tworzenie raportów, pozostawiając po stronie użytkownika jedynie sformułowanie modelu pomiaru i wprowadzenie danych. Uczestnicy szkolenia poznają obsługę tego narzędzia od podstaw, zostanie ono też wykorzystane do wykonania praktycznych ćwiczeń ilustrujących i rozszerzających omawiane zagadnienia teoretyczne. Szkolenie 1-dniowe.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Program szkolenia:

1.Niepewność pomiaru wg. GUM – podstawowe pojęcia i zasady
  • Niepewność typu A i B
  • Kalibracja liniowa
  • Wykorzystanie danych historycznych
  • Niepewność złożona, prawo propagacji błędu
  • Współczynniki czułości, budżet niepewności
2.Procedura szacowania niepewności pomiaru krok po kroku.
3.Praca z programem Wyznaczanie niepewności pomiaru:
  • Wprowadzanie danych
  • Zarządzanie danymi i wynikami
  • Raportowanie
  • Dobre praktyki korzystania z programu
4.Praktyczne przykłady opracowania wyników badań.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów